Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak Müdürlüğü Görevleri;

1-2981-3290-3366 sayılı yasalar uyarınca gecekondu ıslah bölgelerinde hak sahibi niteliği taşıyan şahısların tapu verme işlemleri.

2-2981-3290-3366 sayılı yasalar uyarınca yapılan ıslah imar planı uygulama çalışmaları sonucunda parsellerde bulunan şişli belediyesi hisselerinin parsel ilgililerine günün rayiç bedeli üzerinden satışının gerçekleştirilmesi işlemleri,

3-Yine ıslah imar planı uygulama çalışmaları sonucunda parsellere konulan belediyemiz lehine veya aleyhine konulan ipoteklerin terkin edilmesi.

4-Islah imar planı yapılan bölgelerde yolda kalan gecekonduların 3290-3366-2981 sayılı yasalar uyarınca kaldırılması işlemleri.

5-İmar planı uyarınca yolların açılması için 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa hükümlerine göre kamulaştırma yapılması.

6-Belediyemize ait mülklerin kiraya verilmesi.

7-Belediyemiz için başka yerlerden gayrimenkul kiralanması.

8-Sosyal konut tahsislerinin gerçekleştirilmesi.

9-4706 sayılı kanunla değişik 4916 sayılı kanun uyarınca hazine adına kayıtlı ve üzerinde işgal bulunan taşınmazların belediyemize devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve işgalcilere tapu verilmesi.


Yukarıda bahsi geçen işlemlerle ilgili müdürlüğümüze emlakkamulastirma@sislibelediyesi.com adresinden mail yazıldığı taktirde her türlü soruya yanıt verilebilmekte ve elektronik ortamda talep edilen her türlü dilekçe örnekleri gönderilebilmektedir.

Harita Müdürlüğü Görevleri


Harita Müdürlüğü 1580 Sayılı Kanun’a dayanarak kurulmuş olup, aşağıdaki işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3290-3366 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı yasa ile ilgili yönetmenlikler çerçevesinde yapmaktadır. Buna göre;

1- İmar Planı ve Islah İmar Planı uygulamalarının (Parselasyon işlemleri) gerçekleştirilmesi ile, Harita uygulama sorumlularının (T.U.S.) kontrol edilmesi ve sicillerinin tutulmasını sağlar.
2- Parsellerde yapılacak inşaatlara ait İnşaat İstikamet Rölevesi ve Kot-Kesitlerinin hazırlanması.
3- Parsellere bağlı olarak Ayırma, (İfraz) Birleştirme, (Tevhid) Yola terk, Yoldan ihdas işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
4- Kamulaştırma, irtifak tesisi, sınır düzeltmesi vb. gibi işlemlere ait Belediye Encümenine sunulacak olan teklif folyelerinin hazırlanması.
5- İşlem görmekte olan parsellere ait Revizyon, Kontur- Gabari tespitleri ile şagil belirleme işlemlerinin yapılması.
6- Yol ve Teknik altyapı tesislerine ait arazi ölçmeleri, Yol Profili ve kırmızı kotlarının hazırlanması.
7- Yeni bir Mahalle kurulması ile İlçe ve Mahalle sınırlarına ait her türlü mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
8- Mahallelerdeki Cadde ve Sokaklara ad verilmesi yada değiştirilmesi işlemleri, binalara ait Numarataj ile ilgili işlemleri Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yerine getirir.
9- Vatandaşlardan ve Kurumlardan gelen diğer teknik talep ve işlemleri yapar.
10- Mahkeme kararlarına yönelik teknik görüşleri hazırlar, kesinleşen mahkeme kararlarının uygulamasını sağlar.

Belediye Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması işlemlerini, Belediye Başkanlığınca verilen ve yönetmelikte yer alan görevleri yerine getirmeye yetkilidir.
İletişim Bilgileri:Telefon : 0212 708 88 88  - 8359
E-Posta : emlakkamulastirma@sislibelediyesi.com